Une image contenant Police, capture d’écran, Graphique, graphisme

Description générée automatiquement  

 

Studiegroep Belgisch Congo 2.0

We brengen jullie graag op de hoogte van de vernieuwde studiegroep Belgisch Congo. Voor een democratische bijdrage van € 10 kan je in 2024 genieten van twee digitale tijdschriften, échte naslagwerkjes met tal van interessante artikels over ons verzamelgebied en toegang tot twee, goed gestoffeerde veilingen van en door de leden. We kijken al uit om je in 2024 te ontvangen als nieuw lid van de studiegroep Belgisch Congo. Interesse? Stuur een mail naar rudi.vertommen@telenet.be en ontvang de eerste nieuwsbrief met alle relevante informatie.

Nous souhaitons vous informer sur le nouveau groupe d'étude du Congo Belge. Pour une contribution démocratique de 10 €, vous pourrez profiter en 2024 de deux magazines numériques, de véritables ouvrages de référence avec de nombreux articles intéressants sur notre domaine de collection et de l'accès à deux ventes aux enchères bien garnies par et pour les membres. Nous nous réjouissons déjà de vous accueillir en 2024 en tant que nouveau membre du groupe d'étude du Congo belge. Intéressé? Envoyez un email à rudi.vertommen@telenet.be et recevez la première newsletter avec toutes les informations pertinentes.

We are pleased to inform you about the renewed study group Belgian Congo. For a democratic contribution of € 10, in 2024 you will be able to enjoy two digital magazines, real reference booklets with numerous interesting articles on our field of collecting and access to two, well-furnished auctions by and from members. We look forward to welcoming you in 2024 as a new member of the Belgian Congo study group. Interested? Send a mail to rudi.vertommen@telenet.be  and receive the first newsletter with all relevant information.

 

Raad van Bestuur:

 

Voorzitter / President : Rudi VERTOMMEN – rudi.vertommen@telenet.be

Secretaris / Secretary:  Patrick JANSSENS  - p.janssens@zelottyde.be

Veilingmeester / auctioneer:  Thomas LINDEKENS – thomas.lindekens@philafrica.be

Webmaster : Philippe LINDEKENS – lindekens.bogaerts@skynet.be

               

 

Verzending:  Patrick JANSSENS

Vergaderingen : 18 april 2024 om 19u30

Vergaderlokaal :  Parochiezaal H. Hart, Eeuwfeestlaan 60 , 2500 – LIER

 

Lidgelden :   

·         20€ indien men het tijdschrift op papier wenst te bekomen in België

·         40 € indien men het tijdschrift op papier wil bekomen in het buitenland

·         10€ indien het tijdschrift digitaal kan bezorgd worden.

 

Membership fees:

• €20 if you wish to obtain the magazine on paper in Belgium

• €40 if you want to obtain the magazine on paper abroad

• €10 if the magazine can be delivered digitally.

 

Rekeningnummer

IBAN Nr.: BE68 7370 7466 0034

 

Paypal Account : only for members out of Belgium

infos.SGBC@gmail.com

 

 

 

Mechelen, 22/12/2023

 

Beste leden

Tijdens de voorbije bijeenkomst van onze studiegroep op 23/11 hebben we enerzijds afscheid genomen van Walter en Louis in hun respectievelijke rol van voorzitter en secretaris. Anderzijds hebben we van de aanwezige leden het duidelijke signaal gekregen dat iedereen het jammer zou vinden mochten de activiteiten van onze studiekring niet worden verdergezet.

Patrick en ik hebben vervolgens voorgesteld om de rollen van secretaris en voorzitter op te nemen en zo de toekomst van de studiekring Belgisch Congo te verzekeren.

Hieronder vinden jullie alvast enkele belangrijke krachtlijnen die we vooropstellen voor het werkjaar 2024:

·         We beperken het aantal vergaderingen voorlopig voor volgend jaar tot twee. Gelieve alvast 18/04 en 17/10, met aanvang 19u30, te noteren in jullie agenda.

·         Inhoudelijk wensen we tijdens de vergaderingen de volgende onderwerpen aan te snijden:

o   ruilen van eigen materiaal

o   mogelijkheid tot inzien van de loten van de veiling door en voor leden

o   algemeen filatelistisch nieuws(o.a. op til zijnde tentoonstellingen)

o   besprekingen over filatelie en postgeschiedenis van Belgisch Congo, met inbegrip dan de andere Belgische mandaatgebieden

o   veiling door en voor leden

·         Aanvullend overwegen we extra activiteiten in 2024 zoals een georganiseerd bezoek aan het Africa museum in Tervuren.

·         We blijven gebruik maken van dezelfde vergaderlocatie: Parochiezaal Heilig Hart Eeuwfeestlaan 60, 2500 Lier

·         Om onze club online makkelijker terug te vinden zullen we onze officiële benaming aanpassen naar Studiekring Belgisch Congo (i.p.v. Kongo).

·         We wensen in te zetten op twee kwalitatieve en meer uitgebreide tijdschriften op jaarbasis die telkens een maand voor de ingeplande vergaderingen, digitaal of gedrukt, zullen verzonden worden naar de leden.

·         het lidgeld voor 2024 wordt als volgt vastgesteld

o   20€ indien men het tijdschrift op papier wenst te bekomen in België

o   40 € indien men het tijdschrift op papier wil bekomen in het buitenland

o   10€ indien het tijdschrift digitaal kan bezorgd worden.

·         Het lidgeld is jaarlijks te voldoen ten laatste op 31/01 op het gewijzigde rekeningnummer: BE68 7370 7466 0034

·         De opgenomen rollen:

o   Rudi Vertommen-Voorzitter

o   Patrick Janssens - secretaris

o   Thomas Lindekens - veilingmeester

o   Philippe Lindekens - webmaster

We zijn overtuigd dat we met deze engagementen verder kunnen werken aan de uitbouw van onze geliefde club. Uiteraard blijven we rekenen op jullie inbreng (ledenwerving, inleveren van loten, schrijven van artikels,…) om de werking van onze club te ondersteunen.

Tot slot willen we hulde te brengen aan onze pioniers. Op 3 juni 1990 werd de Studiekring Belgisch Kongo boven de doopfond gehouden.  Gedurende de voorbije 33 jaar hebben Walter en Louis zich met veel enthousiasme ingezet om de kennis over ons verzamelgebied te vergroten en uit te dragen.

Vanuit hun eigen verzamelingen (die ons vaak lieten watertanden) hebben ze ons, tijdens onze vergaderingen, veel kennis bijgebracht die daarna ook werd gedeeld met alle leden via ons tijdschrift. In totaal hebben ze op die manier 128 tijdschriften gerealiseerd met een onmetelijke bron aan informatie over ons verzamelgebied waaruit we vandaag verder kunnen putten als naslagwerk bij verdere studies. Daarnaast hebben we allemaal onze eigen verzamelingen kunnen uitbouwen met loten uit de veilingen of geruilde stukken op een van de vergaderingen. Iedere vergadering was, dankzij de drijvende kracht van Louis en Walter, telkens een gemoedelijk weerzien van mensen met een gedeelde passie.

We vinden het dan ook niet meer dan logisch dat we Walter en Louis wensen te bedanken en benoemen tot de eerste Ereleden van de Studiekring Belgisch Congo. Proficiat!

We hopen van harte dat het nieuwe bestuur jullie heeft overtuigd om het lidmaatschap van de studiekring Belgisch Congo aan te houden en jullie ons het vertrouwen willen geven om het werk van Walter en Louis verder te zetten.

 

Fijne feestdagen en de allerbeste wensen voor 2024!

 

Patrick, Philippe, Rudi en Thomas

 

Dear members

During the last meeting of our study group on 23/11, we said goodbye to Walter and Louis in their respective roles of chairman and secretary. On the other hand, we received a clear signal from the members present that everyone would find it a shame if the activities of our study circle were not continued.

Patrick and I then proposed to take on the roles of secretary and chairman in order to ensure the future of the Belgian Congo study circle.

Below you will find some important guidelines that we propose for the 2024 working year:

• We are temporarily limiting the number of meetings to two for next year. Please note 18/04 and 17/10, starting at 7:30 PM, in your agenda.

• In terms of content, we would like to discuss the following topics during the meetings:

·         exchanging your own material

·         possibility to view the auction lots by and for members

·         general philatelic news (including upcoming exhibitions)

·         discussions on philately and postal history of the Belgian Congo, including the other Belgian mandate areas

·         auction by and for members

• In addition, we are considering additional activities in 2024, such as an organized visit to the Africa museum in Tervuren.

• We continue to use the same meeting location: Parish Hall Heilig Hart Eeuwfeestlaan 60, 2500 Lier

To make our club easier to find online, we will change our official name to Study Circle Belgian Congo (instead of Congo).

• We wish to focus on two high-quality and more extensive magazines on an annual basis, which will each be sent to the members one month before the scheduled meetings, digitally or printed.

the membership fee for 2024 will be determined as follows

€20 if you wish to obtain the magazine on paper in Belgium

€40 if you want to obtain the magazine on paper abroad

€10 if the magazine can be delivered digitally.

• The membership fee is payable annually at the latest on 31/01 to the changed account number: BE68 7370 7466 0034

• The roles included:

Rudi Vertommen-Chairman

Patrick Janssens - secretary

Thomas Lindekens - auctioneer

Philippe Lindekens - webmaster

We are convinced that with these commitments we can continue to work on the expansion of our beloved club. Naturally, we will continue to count on your input (recruiting members, handing in raffle tickets, writing articles, etc.) to support the operation of our club.

Finally, we would like to pay tribute to our pioneers. The Belgian Congo Study Circle was held on June 3, 1990. Over the past 33 years, Walter and Louis have worked with great enthusiasm to increase and disseminate knowledge about our collecting area.

From their own collections (which often made our mouths water) they taught us a lot of knowledge during our meetings, which was then shared with all members through our magazine. In this way, they have created a total of 128 journals with an immense source of information about our collection area from which we can today draw as a reference for further studies. In addition, we have all been able to build our own collections with lots from the auctions or exchanged pieces at one of the meetings. Thanks to the driving force of Louis and Walter, every meeting was a friendly reunion of people with a shared passion.

We therefore think it is only logical that we wish to thank Walter and Louis and appoint them as the first Honorary Members of the Belgian Congo Study Circle. Congratulations!

We sincerely hope that the new board has convinced you to continue your membership of the Belgian Congo study circle and that you will give us the confidence to continue the work of Walter and Louis.

 

Happy holidays and all the best for 2024!

 

Patrick, Philippe, Rudi and Thomas